Miljøkartlegging

Retura IR AS har sentral godkjenning og er behjelpelig med miljøkartlegging og sanering av bygg.

I forbindelse med nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall har det vært fokus på kartlegging av miljøfarlige materialer i bygninger. Byggmaterialer undersøkes med hensyn på asbest, PCB, PAH og andre miljøfarlige stoffer. Vi hjelper deg med miljøkartlegging og sanering og har sentral godkjenning for Miljøsaneringsbeskrivelser i tiltaksklasse 1.

Tjenester vil kunne være:

 • Kartlegging av miljøfarlige stoffer
 • Analyse av alle typer farlig avfall
 • Miljøsanerings rapporter
 • Miljøsanerings planer

 Riving og rehabilitering

Miljøsanerings- og avfallsplan kreves når bygninger over 100 kvm skal rehabiliteres eller rives. Vi kan hjelpe deg som byggherre med utarbeidelse og innrapportering av disse planene.

Avfallsplan:

 • Krav til avfallsplan er hjemlet i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven.
 • Kreves ved oppføring av bygning over 300 m2 (bruksareal)
 • Kreves ved riving/rehabilitering av bygning over 100 m2
 • Kreves ved konstruksjoner og anlegg hvor tiltaket genererer over 10 tonn avfall.
 • Skal utarbeides og kunne fremlegges ved kontroll.
 • Skal inneholde oversikt over forventede mengder avfall.
 • Skal inneholde oversikt over håndtering og disponering av avfallet.
 • Skal ikke lenger sendes kommunen for godkjenning, før det gis igangsettingstillatelse etter plan- og bygningsloven.
 • Krav til sluttrapportering til kommunen (som vedlegg til søknad om ferdigattest), med oversikt over faktiske mengder levert avfall og disponering.
 • Krav til minst 60% kildesortering av avfall (vektbasis) på byggeplass.
 • Alvorlige avvik fra avfallsplan kan medføre overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt.

Miljøsaneringsbeskrivelse:

 • Kreves ved riving/rehabilitering av bygning over 100 m2
 • Kreves som plan for håndtering av helse- og miljøfarlige stoffer.
 • Farlig avfall er avfall som ikke kan behandles sammen med vanlig avfall, fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker/dyr/miljø