Miljø- og Kvalitet

Retura IR ønsker å fremstå som en miljø- og kvalitetsbevisst bedrift innen avfallsbehandling. Retura IR har derfor valgt å være miljøsertifisert etter ISO 14001 og kvalitetssertifisert etter ISO 9001. Dette er styringsverktøy som skal fremme bedriftens miljøprestasjoner og bidra til økt kvalitet på tjenester og produkter til sine kunder og samarbeidspartnere.

Miljø- og Kvalitetspolitikk

Hovedbudskapet i vår miljø- og kvalitetspolitikk er at vi skal fokusere på de mest vesentlige miljøaspektene, og arbeide for kontinuerlig forbedringer av miljø og kvalitet. Retura IR vil på denne måten bidra til at den daglige driften gir minst mulig «miljøavtrykk» og at våre kunders behov og forventninger blir ivaretatt på best mulig vis gjennom hensiktsmessige prosesser.

Våre viktigste innsatsområder for miljøvennlig drift og produktkvalitet er:

  • Vi har mål om å redusere utslipp til luft ved å redusere dieselforbruket knyttet til våre hovedprosesser som er innsamling av avfall og produksjon av biobrensel.
  • Vi har fokus på at våre innleide tar del i våre målsettinger med tanke på miljø- og kvalitetsarbeid.
  • Ved innkjøp av nye maskiner og biler skal det det prioriteres motorer med lavest mulig utslipp.
  • Ved innkjøp av hjelpemateriell til avfallsinnsamling (dunker, plastsekker mv.) skal resirkulerte og gjenvinnbare produkter velges dersom de har riktig kvalitet og pris.
  • Ved innkjøp av containere skal miljøriktig lakk/maling velges.
  • Vi har mottakskontroll og prosesskontroll på våre anlegg som skal sikre at de nedstrømsproduktene vi sender fra oss har riktig kvalitet.

 

Vi håper at vår innsats for miljøfremmende drift og kontinuerlig fokus på kvalitet kan bidra til at nåværende og fremtidige kunder vil velge RETURA IR as som sin samarbeidspartner.